Zarząd Powiatu Płońskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

grafika ogłoszenie konkursu.png

ZARZĄD POWIATU PŁOŃSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) Zarząd Powiatu Płońskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest współpraca z organizacjami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego i włączenie ich do działania, poprzez wspieranie organizacji imprez kulturalnych oraz działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej i promocji dóbr kultury realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu płońskiego

II. Rodzaje zadań


1) Organizowanie festiwali, pokazów, spektakli, koncertów, konferencji, prelekcji, wykładów, warsztatów i wystaw;

2) Kultywowanie tradycji i wspieranie rozwoju kultury regionalnej, podtrzymywanie tradycji regionalnych, kultury ludowej, w tym promocja kuchni tradycyjnej oraz wyrobów lokalnych i tradycyjnych poprzez organizację warsztatów, konferencji i konkursów

3) Wydawanie książek i publikacji poświęconych tradycji, kulturze lub historii ziemi płońskiej i jej mieszkańców służących edukacji publicznej.

4) Realizacja wydarzeń, spotkań, pikników, warsztatów o charakterze patriotycznym z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację ww. zadań Zarząd Powiatu Płońskiego w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczył środki w wysokości:  40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy: - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie powiatu płońskiego, posiadające odpowiednie doświadczenie i przygotowanie w zakresie objętym konkursem oraz dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania.
 3. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania.

    4.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów, dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania objętego konkursem ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 11 grudnia 2023 r.

2. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców powiatu płońskiego.

3. Zarząd Powiatu Płońskiego udzielając dotacji celowej zawiera umowę z organizacją pozarządową, która określa w szczególności:

a) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazane środki dotacji;

b) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 11 grudnia 2023 r;

c) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

4. Przyznane środki finansowe muszą być wydatkowane zgodnie ze: zaktualizowanym kosztorysem, zaktualizowanym harmonogramem oraz zaktualizowanymi rezultatami złożonymi przed podpisaniem umowy.

5. Dotacja nie może przekroczyć 80% wartości zadania. Pozostałą wartość 20% to wkład własny organizacji (finansowy bądź osobowy)

6. Podmioty wybrane w konkursie są zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 10 %.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć o wartościach wyższych niż wskazanych w ust. 5 pkt 7 oraz utworzenia nowej pozycji kosztowej. Zmiany te wymagają aneksu do umowy.

9.Zarząd Powiatu Płońskiego na wniosek oferenta może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie realizacji zadania wybranego do dofinansowania, w tym dokonania zmian w stosunku do założeń merytorycznych oraz zakresu osobowego i finansowego zadania – pod warunkiem zachowania ogólnej zgodności zadania z celem i zakresem konkursu, z zastrzeżeniem ust 10 i 11.

10. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 8 oraz ust. 9, będzie wymagało aktualizacji oferty oraz sporządzenia aneksu do obustronnie podpisanej umowy.

11.W przypadku, gdy uzasadnia to zakres zmian, o których mowa w ust. 8 oraz ust. 9,oferent: 1) może wystąpić do Zarządu Powiatu Płońskiego o obniżenie dotacji na etapie sporządzania aktualizacji wniosku; 2) w przypadku wystąpienia o sporządzenie aneksu do umowy – dokonuje zwrotu części dotacji, gdy wypłacona kwota przewyższa koszty realizowane po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 8 oraz ust. 9.

12. Zadaniem zleceniobiorców, wybranych w ramach konkursu ofert, jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rodzaje wymaganej dostępności określa art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności […] i powinien być on dostosowany do charakteru realizowanego zadania.

13. Oferent po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdanie należy złożyć w formie papierowej.

14. Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty, które były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, zostały uwzględnione w kosztorysie, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania, zostały poparte stosownymi dokumentami finansowo-księgowymi.

VI. Termin składania ofert i wymagane załączniki.

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2023 r. w godzinach pracy urzędu w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, w kancelarii ogólnej, pok. 316 (II piętro) z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.”

2. Do oferty złożonej w wersji papierowej należy dołączyć następujące załączniki:

 – aktualny wyciąg z ewidencji lub jego ksero, potwierdzone za zgodność z  oryginałem, przez właściwe osoby lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),

- w przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS wydrukowany samodzielnie pobrany wydruk przez oferenta z KRS.

- dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących oferenta (np. uchwała o wyborze)

– statut podmiotu lub umowa spółki lub ich ksero podpisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściwe osoby.

- klauzulę w zakresie ochrony danych osobowych wydrukowaną i podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem, w liczbie sztuk adekwatnej dla każdej z osób podpisujących się pod ofertą realizacji zadania

 – pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji, w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane w kontekście prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu. 

VII.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

    1. Po upływie terminu składania ofert, Zarząd Powiatu Płońskiego powołuje Komisję Konkursową.

 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert, które przeszły ocenę formalną.                                                                                                                               
 2. Formalnej oceny wniosków dokonuje Główny Specjalista do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Płońsku każdorazowo wskazanym przez Starostę Płońskiego na wniosek Głównego Specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Główny Specjalista do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi jest uprawniony do wezwania oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych złożonej oferty. Brak uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie, skutkuje niedopuszczeniem do oceny merytorycznej oferty.
 4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa wyżej, Zarząd Powiatu Płońskiego zasięgnie opinii Komisji Konkursowej.
 6. Kryteria wyboru oferty: ·Zarząd Powiatu przy rozpatrywaniu ofert:
  - oceni możliwość realizacji zadania przez oferenta,
  - oceni przedstawioną kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  - oceni proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizować zadanie,
  - uwzględni planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
  - uwzględni planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  - uwzględni deklarację partnerstw z innymi podmiotami publicznymi  i społecznymi przy składanej ofercie
  - uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych  w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 7. Wybór ofert nastąpi  w terminie do 21 dni od upływu daty terminu składania ofert.

VIII. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński 09-100 Płońsk, Płocka 39, e-mail: urzad@powiat-plonski.pl.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres 09-100 Płońsk ul. Płocka 39.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia w celu realizacji ustawowych zadań, tj. w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego, w celach informacyjnych, szkoleniowych, archiwizacyjnych i promocyjnych (poprzez publikację zdjęć, filmów we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych w tym m.in. na stronie internetowej Powiatu Płońskiego, profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Płońsku, we wszelkich publikacjach Powiatu Płońskiego/ Starostwa Powiatowego w Płońsku, w tym w gazecie samorządowej ,,Powiat Płoński” oraz w mediach.) oraz na potrzeby realizacji zadań zlecanych w ramach konkursu ofert - dotyczy ofert wybranych po obradach Komisji Konkursowej i po decyzji Zarządu Powiatu Płońskiego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wskazanych w pkt. 4.
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: członkowie komisji konkursowej oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; odbiorcami danych będą również podmioty powierzające, z którymi zawarliśmy umowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych.
5) Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
6) Każda organizacja przystępująca do konkursu podaje dane dobrowolnie, bez podania wymaganych danych osobowych udział w konkursie ofert nie będzie możliwy.
7) Oferent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania w trybie otwartego konkursu ofert.
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9) Oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

 
…………………………………………………………….
Data i czytelny podpis (imię i nazwisko)


Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Starostwo Powiatowe w Płońsku w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego, w celu archiwizacji oraz na potrzeby realizacji zadań zlecanych w ramach konkursu ofert - dotyczy ofert wybranych po obradach Komisji Konkursowej i po decyzji Zarządu Powiatu Płońskiego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wskazanych w pkt. 4 oraz utworzenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płońsku bazy danych w celach informacyjnych i promocyjnych Powiatu Płońskiego poprzez publikację zdjęć, filmów we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych w tym m.in. na stronie internetowej Powiatu Płońskiego, profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Płońsku, we wszelkich publikacjach Powiatu Płońskiego/ Starostwa Powiatowego w Płońsku, w tym w gazecie samorządowej ,,Powiat Płoński” oraz w mediach.

…………………………………………………………….
Data i czytelny podpis (imię i nazwisko)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, nazwy organizacji pozarządowej, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, nr pesel, jeśli dotyczy do celów związanych z:
•    Z przeprowadzeniem niniejszego postępowania konkursowego, w celu archiwizacji oraz na potrzeby realizacji zadań zlecanych w ramach konkursu ofert - dotyczy ofert wybranych po obradach Komisji Konkursowej i po decyzji Zarządu Powiatu Płońskiego, związanych z podpisaniem umowy, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wskazanych w pkt. oraz utworzenia bazy danych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płońsku w celach informacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych ( w tym poprzez publikację zdjęć, filmów we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych w tym m.in. na stronie internetowej Powiatu Płońskiego, profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Płońsku, we wszelkich publikacjach Powiatu Płońskiego/ Starostwa Powiatowego w Płońsku, w tym w gazecie samorządowej ,,Powiat Płoński” oraz w mediach.) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).


…………………………………………………………….
Data i czytelny podpis (imię i nazwisko)

 

VIII. Wysokość dotacji przekazanych przez Zarząd Powiatu Płońskiego na realizację tego rodzaju zadań w 2020 roku, 2021 roku oraz 2022 roku.

Zarząd Powiatu Płońskiego przekazał dotacje na realizację tego rodzaju zadań:

-  w roku 2020 – 10 850 zł

- w roku 2021 – 17 500 zł

- w roku 2022 – 61 700 zł

Dodatkowe informacje można uzyskać u Głównego Specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, pok. 312, tel. (23) 662 77 64 w. 139.

Starosta Płoński

Elżbieta Wiśniewska

 

W załącznikach:

 1. ogłoszenie konkursu
 2. wzór oferty
 3. instrukcja do oferty
 4. klauzula informacyjna - dane osobowe
Powrót na początek strony