Ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady - gmina Joniec

Na podstawie wyniku badań w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdził ponadnormatywną wartość parametru fizykochemicznego (mangan) w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym wydana została w dniu 06.06.2024 r. decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady, gmina Joniec.

Dopuszczalna wartość parametru manganu powinna wynosić do 50 µg/l. Wartość ww. parametru w badanych próbkach wody pobranych z uzgodnionych punktów zgodności /monitorowanych z zakładu uzdatniania/ strefy zaopatrzenia ww. wodociągu, mieści się w zakresie od 69 ±17 µg/l do 176,0±20,9 µg/l.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku informuje, że przekroczenia manganu mogą ujemnie wpływać na zapach i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony