Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego;
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego;

Do szczegółowych zadań Zespołu należy:

1) w fazie zapobiegania:

a) analizowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń możliwych do wystąpienia na obszarze powiatu;
b) ocena elementów infrastruktury technicznej, środowiska naturalnego oraz grup i środowisk społecznych szczególnie wrażliwych na skutki sytuacji kryzysowych lub zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej;
c) analiza i ocena funkcjonujących aktów prawa miejscowego pod kątem prawidłowości i skuteczności oraz aktualności zawartych w nich rozwiązań prawnych z zakresu zarządzania kryzysowego
d) monitorowanie i czynny udział w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego, w aspekcie rejonów, obszarów i stref szczególnie podatnych na negatywne skutki sytuacji kryzysowych lub zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej;
e) planowanie środków finansowych oraz trybu i źródeł ich pozyskiwania – przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego;

2) w fazie przygotowania:

a) opiniowanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego i wszystkich jego dokumentów pochodnych;
b) weryfikacja i aktualizowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz technicznych z zakresu komunikacji (łączności) pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi zaplanowanymi do udziału w pracach Zespołu Powiatowego, obejmujących wszystkie fazy pracy Zespołu (wszystkie fazy zarządzania kryzysowego);
c) opracowanie, przyjęcie i wdrożenie procedur w zakresie zwracania się o pomoc oraz trybu i zakresu jej udzielania z poziomu wojewódzkiej administracji rządowej;
d) tworzenie, zgodnie z potrzebami bieżącymi, baz danych teleadresowych, materiałowo-sprzętowych, medycznych, itp. określających wielkość poszczególnych kategorii zasobów ludzkich, środków i materiałów na potrzeby prowadzonych akcji ratowniczych oraz zabezpieczenia potrzeb ludności;
e) przygotowanie warunków i rozwiązań organizacyjno-prawnych zabezpieczających koordynacje pomocy humanitarnej dla ludności poszkodowanej;
f) określenie zasad i kreowanie polityki informacyjnej z zakresu reagowania kryzysowego oraz wszystkich elementów organizacyjnych systemu zarządzania kryzysowego;
g) analizowanie przebiegu działań ratowniczych i odbudowy prowadzonych w przeszłości na terenie powiatu i poza jego obszarem oraz wyciąganie wniosków zapewniających sprawne i skuteczne prowadzenie działań w przyszłości;
h) organizowanie gier decyzyjnych i ćwiczeń w celu przygotowania członków Zespołu Powiatowego i sił ratowniczych do skoordynowanego i skutecznego prowadzenia działań;

3) w fazie reagowania:

a) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w „Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego”.
b) doradzanie Staroście w zakresie koordynacji działań organów samorządowych, służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu w sytuacjach kryzysowych;
c) przygotowanie propozycji dysponowania sił i środków szczebla nadrzędnego na potrzeby prowadzonych akcji ratowniczych;
d) przygotowywanie i przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanej z zagrożeniem;

4) w fazie odbudowy:

a) monitorowanie procesu szacowania szkód oraz opiniowanie wniosków uprawnionych organów i instytucji o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej, na usunięcie strat i szkód wywołanych klęską żywiołową lub sytuacją kryzysową;
b) zapobieganie powstawaniu wtórnych zagrożeń spowodowanych skutkami sytuacji kryzysowej lub klęski żywiołowej;
c) monitorowanie systemu pomocy społecznej oraz dystrybucji środków pochodzących z pomocy humanitarnej na rzecz ludności poszkodowanej;
d) koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć realizowanych na obszarze powiatu związanych z przywróceniem sprawności infrastruktury technicznej, budowlanej, transportowej, łącznościowej, systemu zaopatrzenia ludności, produkcji przemysłowej i usług, oświaty i wychowania, kultury i sztuki;
e) opracowanie ocen, opinii i analiz oraz niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej, w celu wypracowania i podjęcia realizacji wniosków i zaleceń mających na celu zmniejszenie w przyszłości podatności powiatu na negatywne skutki klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej lub innego nadzwyczajnego zagrożenia.STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


1) Przewodniczący Zespołu – Starosta Płoński;

2) Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku;
- Kierownik Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płońsku;

3) Członkowie stali:
- Skarbnik Powiatu;
- Komendant Powiatowy Policji w Płońsku;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
- Powiatowy Lekarz Weterynarii;
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
- osoba realizująca zadania Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płońsku


godziny pracy: pon - pt 8.00-16.00
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl

Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998
tel. alarmowy 112
e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl

całodobowy telefon alarmowy 602 254 720

logo pczk

Powrót na początek strony