Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary rynek 16 09-530 Gąbin

(Zam: 30.06.2014 r., godz. 11.40)
Starosta Płoński, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamia

że w dniu 26.06.2014 r została wydana decyzja administracyjna - pozwolenie wodnoprawne dla Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary rynek 16 09-530 Gąbin na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci:
a) dwustronnego rowu przydrożnego (o parametrach: szerokość 2,5m; głębokość 0,7m; szerokość dna 0,4m; pochylenie skarp 1:1,5) wzdłuż projektowanej drogi gminnej 2KDL na całej długości drogi, od km 0+000 do km 0+303, (działki nr ewid.: 135, 295/19, 295/21, 296/51, 332/24, 333/24 obręb Górki gm. Gąbin) wraz z:
 przepustami PVC Ø400mm, długości 5m pod projektowanymi zjazdami z drogi 2KDL, w km: strona lewa: 0+027, 0+059, 0+115, 0+122, 0+132, 0+143. 0+150, 0+158, 0+167, 0+177, 0+188, 0+211, 0+220, 0+228, 0+237, 0+246, 0+255, 0+264, 0+273, 0+283; strona prawa: 0+059, 0+096, 0+158, 0+211, 0+220, 0+228, 0+237, 0+246, 0+255, 0+264, 0+273, 0+283;
 przepustem PVC Ø 400mm długości 11,0 m, pod nawierzchnią projektowanej drogi 2KDL, łączącym rów prawostronny i lewostronny w km 0+002
b) dwustronnego rowu przydrożnego (o parametrach: szerokość 2,5m; głębokość 0,7m; szerokość dna 0,4m; pochylenie skarp 1:1,5) wzdłuż projektowanej drogi gminnej 3KDL na całej długości drogi, od km 0+000 do km 0+409, (działki nr ewid.: 135, 289/1, 290/10, 290/12, 290/3, 292/3, 294/5, 295/58, 288/2, 305/18, 306/2, 306/4 obręb Górki gm. Gąbin) wraz z:
 przepustami PVC Ø400mm, długości 5m pod projektowanymi zjazdami z drogi 3KDL, w km: 0+034, 0+067, 0+081, 0+129, 0+162, 0+210, 0+247, 0+301, 0+321, 0+335; strona prawa km: 0+027, 0+107, 0+116, 0+124, 0+152, 0+169, 0+203, 0+224, 0+276, 0+309, 0+317, 0+341, 0+361, 0+382;
 przepustem PVC Ø 400mm długości 14,0 m, pod nawierzchnią projektowanej drogi 3KDL, łączącym rów prawostronny i lewostronny w km 0+002
c) dwustronnego rowu przydrożnego (o parametrach: szerokość 2,5m; głębokość 0,7m; szerokość dna 0,4m; pochylenie skarp 1:1,5) wzdłuż projektowanej drogi gminnej 4KDL na całej długości drogi, od km 0+000 do km 0+813, działki nr ewid.: 295/21, 295/29, 296/50, 296/51, 332/72, 333/44, 334/42, 303/9, 333/18, 333/24, 333/27, 332/54, 288/4, 296/27, 306/4 (obręb Górki gm. Gąbin) wraz z:
 przepustami PVC Ø400mm, długości 5m pod projektowanymi zjazdami z drogi 4KDL, w km: strona lewa 0+046, 0+053, 0+070, 0+085, 0+098, 0+125, 0+142, 0+157, 0+175, 0+190, 0+262, 0+277, 0+289, 0+313, 0+329, 0+354, 0+368, 0+394, 0+411, 0+430, 0+447, 0+468, 0+480, 0+503, 0+520, 0+556, 0+575, 0+593, 0+609, 0+624, 0+644, 0+666, 0+736; strona prawa km: 0+026, 0+111, 0+136, 0+153, 0+171, 0+229, 0+282, 0+313, 0+329, 0+354, 0+395, 0+411, 0+426, 0+438, 0+478, 0+604, 0+644, 0+666, 0+695, 0+712;
 przepustami PVC Ø 400mm, pod nawierzchnią projektowanej drogi 4KDL, łączącym rów prawostronny i lewostronny w km: 0+005 długości 14,0 m, 0+248 długości 10,0m, 0+533 długości 21,0 m, 0+543 długości 21,0 m, 0+784 długości 10,0 m
d) dwustronnego rowu przydrożnego (o parametrach: szerokość 2,5m; głębokość 0,7m; szerokość dna 0,4m; pochylenie skarp 1:1,5) wzdłuż projektowanej drogi gminnej 10KDD i 15KDD od km 0+000 do km 0+235, działki nr ewid.: 290/10, 289/1, 288/1, 285/4, 284/6, 283/15, 282/7, 281/19, 281/10, 280/3 obręb Górki gm. Gąbin) wraz z:
 przepustami PVC Ø400mm, długości 5m pod projektowanymi zjazdami z drogi 10KDD i 15KDD, w km: strona lewa 0+028, 0+049, 0+090, 0+105, 0+130, 0+174, 0+195; strona prawa km: 0+028, 0+049, 0+080, 0+097, 0+120, 0+136, 0+161, 0+174, 0+201, 0+209;
 przepustem PVC Ø 400mm długości 14,0 m, pod nawierzchnią projektowanej drogi 10KDD i 15KDD, łączącym rów prawostronny i lewostronny w km 0+005
e) dwustronnego rowu przydrożnego (o parametrach: szerokość 2,5m; głębokość 0,7m; szerokość dna 0,4m; pochylenie skarp 1:1,5) wzdłuż projektowanej drogi gminnej 17KDD i 31KDD od km 0+000 do km 0+070 i od km 0+122 do km 0+134, działki nr ewid. : 333/44, 334/41, 334/40, 334/39, 135 obręb Górki gm. Gąbin) wraz z:
 przepustami PVC Ø400mm, długości 5m pod projektowanymi zjazdami z drogi 17KDD i 31KDD strona lewa w km: 0+032, 0+045;
 przepustami PVC c 400mm, pod nawierzchnią projektowanej drogi 17KDD i 31KDD, łączącymi rów prawostronny i lewostronny w km: 0+006 długości 18,0 m, 0+122 długości 9,0 m, 0+131 długości 10,0 m
f) jednostronnego rowu przydrożnego (o parametrach: szerokość 2,5m; głębokość 0,7m; szerokość dna 0,4m; pochylenie skarp 1:1,5) wzdłuż projektowanej drogi gminnej 10KDD i 15KDD od km 0+235 do km 0+364, strona prawa, (działki nr ewid.: 281/10, 280/3 obręb Górki gm. Gąbin) wraz z przepustem PVC Ø400mm, długości 5m pod projektowanym zjazdem z drogi 10KDD i 15KDD w km 0+289 strona prawa;
g) jednostronnego rowu przydrożnego (o parametrach: szerokość 2,5m; głębokość 0,7m; szerokość dna 0,4m; pochylenie skarp 1:1,5) wzdłuż projektowanej drogi gminnej 17KDD i 31KDD od km 0+070 do km 0+122 strona lewa, (działki nr ewid.: 334/41, 334/40 obręb Górki gm. Gąbin) wraz z przepustem PVC Ø400mm, długości 5m pod projektowanym zjazdem z drogi 17KDD i 31KDD w km 0+113 strona lewa.
2. Odbudowę, poprzez odmulenie, urządzenia wodnego - prawego rowu przydrożnego (o parametrach po odmuleniu: szerokość 2,5m; głębokość 0,7m; szerokość dna 0,4m; pochylenie skarp 1:1,5) wzdłuż drogi powiatowej DP5206W od km 5+875 do km 6+515, (działki nr ewid.: 135, 290/10, 292/15, 294/1, 295/19, 332/65, 332/63, 333/1 obręb Górki gm. Gąbin).
3. Wykonanie przepustów PVC Ø400mm pod nawierzchniami projektowanych dróg gminnych, łączących rowy na skrzyżowaniach projektowanych dróg:
 2KDL z 6KDL km 0+085 (długości 15m),
 2KDL z 58KPJ km 0+199 (długości 11m, po obu stronach),
 3KDL z 6KDL km 0+189 (długości 11m, po obu stronach),
 4KDL z 19KDD km 0+051 (długości 11m),
 4KDL z 35KDD km 0+095 (długości 11m),
 4KDL z 35KDD km 0+456 (długości 11m),
 4KDL z 19KDD km 0+492 (długości 11m),
 4KDL z 34KDD km 0+582 (długości 11m),
 4KDL z 12KDD km 0+621 (długości 11m),
 4KDL z 36KDD km 0+684 (długości 11m),
 4KDL z 50KPJ km 0+684 (długości 11m),
 4KDL z 37KDD km 0+757 (długości 11m),
 4KDL z 18KDD km 0+797 (długości 11m),
 10KDD i 15KDD z 11KDD km 0+067 (długości 11m),
 10KDD i 15KDD z 40KDD km 0+150 (długości 11m).
Strony mogą zapoznać się z decyzją w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39 pok. 215, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,
Zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Przedstawiciele i pełnomocnicy, zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 49 w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia
Od decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Sprawę prowadzi Zbigniew Leszczyński, tel. (023) 663-24-42.
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies