Dotacja Celowa z Budżetu Państwa

Grafika informująca, że inwestycję dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa

Dotacja celowa z budżetu państwa

 

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki – Kamienica – Strzembowo do dr nr 570 na odcinku od km 0+000 do km 1+060 p długości 1060m”

Dofinansowanie: 633.062,24 zł

Całkowita wartość inwestycji: 791.327,81 zł

 

W ramach niniejszego zadania przebudowana zostanie droga powiatowa nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do dr nr 570 na odcinku od km 0+000 do km 1+060 o długości 1 060 m.

Realizacja zadania ma na celu dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników. Droga zostanie poszerzona, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia możliwości wystąpienia zdarzeń drogowych. Na nawierzchni widoczne są również liczne spękania poprzeczne oraz siatkowe. Na drodze powiatowej 3069W zostanie wykonane poszerzenie oraz wykonana nowa nawierzchnia, nowe zjazdy oraz prawidłowe odwodnienie korpusu drogowego. Wyżej wymienione elementy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej drogi oraz ograniczenie możliwości wystąpienia zdarzeń drogowych.

 

Stan istniejący

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Na całym odcinku nawierzchnia jest zdegradowana z licznymi śladami napraw. Jezdnia szerokości 4,3 m; pobocza gruntowe naturalne (z gruntu rodzimego). Na projektowanym odcinku  miejscami widać ślady rowów, które nie spełniają swojego zadania są zarośnięte, zamulone i  zaorane. Droga objęta przedmiotowym zadaniem ma klasę drogi Z.

 

Stan docelowy

W ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo od km 0+000 do km 1+060 na odcinku o długości 1 060 m planuje się wykonanie: jezdni szerokości 5,50 m - 5 830 m²; zjazdów  z kruszywa łamanego (18 szt.) - 425 m²; poboczy szerokości 0,75 m - 1590 m²

 

Planowana do realizacji inwestycja ma znaczenie ponadregionalne – jej oddziaływanie i znaczenie wykracza poza granice Powiatu Płońskiego. Ponadto wpływa na podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu.

 

Powrót na początek strony