O Powiecie

Krótka charakterystyka powiatu: położenie, historia, gospodarka, kompetencje starostwa.


Herb Powiatu Płońskiego
Herb Powiatu Płońskiego
POWIAT PŁOŃSKI

Utworzony 1 stycznia 1999r. wszedł w skład Województwa Mazowieckiego. Zajmuje obszar 1384 km2. Liczy ponad 87 tys. mieszkańców. Tworzą go Miasto Płońsk, Miasto Raciąż, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Nowe Miasto, Miasto i Gmina Sochocin oraz Gmina Baboszewo, Gmina Dzierzążnia, Gmina Joniec, Gmina Naruszewo, Gmina Płońsk, Gmina Raciąż, Gmina Załuski. Siedzibą powiatu jest miasto Płońsk.

Ziemia płońska jest usytuowana na Wysoczyźnie Płońskiej i Równinie Raciąskiej, leżących w centrum Północnego Mazowsza. Od północy i wschodu Wysoczyzna Płońska przylega do Równiny Raciąskiej i Doliny Wkry, od południa opada stromą krawędzią do doliny Wisły.

Malowniczo położone tereny poprzecinane krętymi rzekami, bogactwo obiektów historycznych i przyrodniczych, czyste wody, nieskażone przemysłem powietrze tworzą sprzyjające warunki dla rekreacji i wypoczynku.

Podstawę gospodarki stanowi rolnictwo, wraz z przemysłem rolno-spożywczym. Zdecydowana większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych. Wśród upraw dominują zboża, ziemniaki i buraki cukrowe. Ważne miejsce w strukturze upraw zajmują też rośliny oleiste, włókniste, zioła, a także warzywa i owoce. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej.

Powiat Płoński posiada wiele atrybutów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, m.in. przemysł krajowy i zagraniczny (skoncentrowany głównie w stolicy powiatu), obsługę celną i finansową, bogatą infrastrukturę społeczną w zakresie oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej, dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, korzystny układ komunikacyjny.

Wykorzystując naturalne walory regionu, Płońsk stał się znaczącym centrum przemysłu rolno-spożywczego z szansami na dalszy intensywny rozwój. Poszczególne gminy dysponują wolnymi obiektami i terenami, które czekają na wykorzystanie - tak gospodarcze jak i rekreacyjno- wypoczynkowe.

Powiat jest jednostką administracyjną kierowaną przez starostę. Rada powiatu jest jednostką samorządową, stanowiącą i kontrolną powiatu, kierowaną przez przewodniczącego rady.

Starostwo Powiatowe ma w swej gestii m. in.: 
- edukację publiczną (szkoły ponadpodstawowe), 
- gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, 
- ochronę środowiska, 
- drogi powiatowe, 
- walkę z bezrobociem, 
- w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń - np. powodzi, staroście podlegają bezpośrednio: policja, straż pożarna, inspektor ochrony środowiska i inspektor sanitarny; starosta kieruje akcją ratunkową i odpowiada za decyzje podejmowane w czasie klęski żywiołowej.

Płońsk - stolica powiatu

Dzisiejszy Płońsk to jedno z najszybciej rozwijających się miast Mazowsza. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza kraju zmusiła większość zakładów do przekształceń. Dawny Wedel, to teraz "Mondelez Polska Production”. W miejscu „Horteksu” pojawiły się dwie spółki: „AMP Logistyka” i „ Agriko”. W Płońsku zdecydowały się także zainwestować firmy z obcym kapitałem. Do nich należą m.in. Skandynawski Koncern Poligraficzny ELANDERS, francuska grupa „FARBY MAESTRIA”, a także zakład produkcyjny BRAAS Polska – należący do światowego lidera w dziedzinie pokryć dachowych.

Od 1997r. miasto Płońsk posiada tytuł „Messenger of Peace” nadany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju.

 

Powrót na początek strony