Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09-120 Nowe Miasto, na wydania pozwolenia wodnoprawnego

(Zam: 01.09.2014 r., godz. 14.40)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 26.08.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09-120 Nowe Miasto, postępowanie administracyjne w sprawie:
1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu brzegowego do rzeki Sony i odprowadzanie oczyszczonych ścieków z projektowanej oczyszczalni scieków do rzeki Sony w km 9+890 w miejscowości Nowe Miasto, udzielonego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 5.07.2007 r znak RŚ 6224-10/07
2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na : -wykonanie urządzenia wodnego – brzegowego wylotu kanalizacyjnego w obudowie betonowej w skarpie rzeki Sony w km 9+925 (działka nr ewid. 234 obręb 0022 Nowe Miasto)
-szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowe Miasto, wylotem w km 9+925 do rzeki Sony (działka nr ewid. 234 obręb 0022 Nowe Miasto) gm. Nowe Miasto, powiat płoński.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39, pokój nr 215, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-42.
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies