Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych oczyszczonych ze zlewni „Dużego” Targowiska w Płońsku gm. Płońsk do wód – rzeki Płonki

(Zam: 15.01.2016 r., godz. 11.01)
RŚ.6341.59.2015 Płońsk, dnia 12.01.2016 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 09.12.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Miasto Płońsk, ul Płocka 39, 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

• odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych oczyszczonych ze zlewni „Dużego” Targowiska w Płońsk o powierzchni całkowitej F=5,2 ha do wód – rzeki Płonki w km11+195 na działce nr 402 w obrębie nr 217 w ilości:
przepływ maksymalny Qmax = 446,0 l/s przepływ maksymalny godzinowy Qhmax = 545,0 m3/h
przepływ średni dobowy Qdśr = 80,0 m3/d
przepływ maksymalny roczny Qrmax = 29120,0 m3/r
o następujących wskaźnikach zanieczyszczeń nie większych niż:
stężenie zawiesin ogólnych ≤ 100 mg/dm3
stężenie węglowodorów ropopochodnych ≤ 15 mg/dm3
• wykonanie urządzenia wodnego – wylotu brzegowego żelbetowego Wyl1 dla rury DN800 umieszczonego w skarpie rzeki Płonki w km 11+195 z klapą zwrotna zabezpieczającą przed podtopieniem sieci przez wody z rzeki wraz z umocnieniem skarpy i dna rzeki. Współrzędne geograficzne wylotu wyniosą: N:52037’19.99” , E:20023’18.23”. Wylot wraz z umocnieniami znajdzie się na działce nr 402 w obrębie 217 m. Płońsk
• likwidację urządzenia wodnego – wylotu żelbetowego kanalizacji deszczowej DN 250 umieszczonego w skarpie rzeki Płonki w km 11+197 na działce nr 402 w obrębie 217 m. Płońsk o współrzędnych geograficznych: N:52037’19.99” , E:20023’18.23”.
Jednocześnie działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23), informuję o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przedłużenie terminu jest spowodowane skomplikowanych charakterem sprawy oraz koniecznością umożliwienia stronom postępowania składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz zachowania terminów w niniejszym postępowaniu.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 12.02.2016 r.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies