Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu z drogi gminnej - w m. Wierzbica Pańska, na działkę o nr ewid. 69/3 w m. Dzierzążnia,gm. Dzierzążnia dla Operatora Gaz-System S.A.

(Zam: 19.05.2016 r., godz. 13.55)
RŚ.6341.36.2016 Płońsk, dnia 17.05.2016 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 09.05.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu pod zjazdem z drogi gminnej - działki drogowej nr ewid. 48 w miejscowości Wierzbica Pańska, gmina Dzierzążnia na teren działki o nr ewid. 69/3 w miejscowości Dzierzążnia, gmina Dzierzążnia, pow. płoński, woj. mazowieckie.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 324, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję
o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies