Konsultacje społeczne - „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 do 27 października 2023 r.


Gdzie można zapoznać się z projektem programu współpracy na 2024 rok?

Projekt został:

  • opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl;
  •  przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych na stronie internetowej mazovia.pl;
  • wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

        Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
        Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
        Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
        Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
        Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
        Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
        Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
        Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

 

Jak zgłosić propozycje do projektu programu współpracy na 2024 rok?

Wypełniony formularz konsultacji należy składać w terminie od 6 do 27 października 2023 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  • osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy 2024”;
  •  osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy 2024”:

        Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
        Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
        Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
        Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
        Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
        Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
        Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
        Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
    ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: dialog@mazovia.pl;
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 437 94 74, mail: dialog@mazovia.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Załączniki

- Załącznik nr 1 Projekt Programu Współpracy na 2024 rok

- Załącznik nr 2 Formularz konsultacji

Powrót na początek strony