Kwalifikacja wojskowa 2024

W dniach 4 marca do 26 marca br. na terenie powiatu płońskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa rocznika 2005.

kwalifikacja.jpg

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.,na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) i § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2473), dniach 04 marca do 26 marca br. na terenie powiatu płońskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa rocznika 2005.

 Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie, o którym mowa w § 1, wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia

11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872), przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą

naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej

 

Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):

  1. a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;

3) szefowi wojskowego centrum rekrutacji:

  1. a) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  2. b) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

 Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie aktualnej zdolności do pełnienia służby wojskowej.

W 2024 roku przed Powiatową Komisją Lekarską w Płońsku przewiduje się stawiennictwo ok. 520 młodych mieszkańców powiatu.

Gośćmi, wśród stawających do kwalifikacji wojskowej, są żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Ciechanowa, którzy prowadzą rekrutację do służby rotacyjnej
u „terytorialsów”.

Powrót na początek strony