Nieodpłata pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu płońskiego w 2021 roku

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płońskiego w 2021 roku.

napis dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiegi w 2021 roku i znaczek paragrafu.png

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEDPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOŃSKIEGO W 2021 ROKU

 

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 pod następującymi numerami telefonów:

 

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Płońsku – tel. (23) 662 40 39;
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – lokalizacja w Raciążu tel. (23) 679 11 63 w. 11 oraz w Naruszewie tel. (23) 663 10 51;
 • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowym Mieście

– tel. (23) 661 49 20 w. 1.

 

Zgłoszeń dokonać można również on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać ze środków wspierających komunikowanie, tj. poczty elektronicznej: zdrowie@powiat-plonski.pl

 

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a w przypadku osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – dodatkowo oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, oraz:

1) kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tym osobom środków porozumienia się na odległość.

 

Zgłoszenie można przekazać:

 • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, z dopiskiem Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych,
 • pocztą elektroniczną: zdrowie@powiat-plonski.pl


Bliższe informacje pod numerem telefonu (23) 663-24-28.

 

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww. dokumentów i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

 

Nieodpłatną  mediację prowadzi mediator.

 

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie przeprowadzenia mediacji.

 

Spotkanie z mediatorem należy uzgodnić uprzednio telefonicznie: tel. (23) 663-24-28 lub za pomocą poczty elektronicznej: zdrowie@powiat-plonski.pl, lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Płońsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, II piętro, pokój nr 327.

 

 

Lokalizacje, dni i godziny czasu pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płońskiego w 2021 roku

 

Nr

Punkt

Lokalizacja

Harmonogram czasu pracy punktu

Podmiot świadczący porady

Uwagi

1

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe
w Płońsku,
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39,
II piętro, pokój nr 312

Poniedziałek godz. 800 - 1200

Wtorek godz. 1200 - 1600

Środa godz. 800 - 1200

Czwartek godz. 1100 - 1500

Piątek   godz. 800 - 1200

Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku / Radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel. (23) 662 40 39 lub rezerwacji on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński*

2

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Urząd Miejski w Raciążu,
09-140 Raciąż, pl. Adama Mickiewicza 17

poniedziałek – środa
w godz. 1200-1600

Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej –  FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel. (23) 679 11 63 w. 11 - lokalizacja w Raciążu i (23) 663 10 51 - lokalizacja w Naruszewie lub rezerwacji on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński*

Urząd Gminy w Naruszewie, 09-152 Naruszewo,
Naruszewo 19A

czwartek – piątek
w godz. 1200-1600

3

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Urząd Gminy w Nowym Mieście, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8

poniedziałek – środa, piątek
w godz. 1300-1700

czwartek w godz. 800-1200

Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej - FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

Porady nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane po  wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr tel.

(23) 661 49 20 w. 1 lub rezerwacji on-line: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/płoński*

* Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza  kolejnością.

Wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowane są w lokalach zapewniających dogodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonują dzięki życzliwej współpracy z samorządami lokalnymi, które nieodpłatnie udostępniają pomieszczenia urzędów i dokonują zapisów interesantów.
Miasto Raciąż, Gmina Naruszewo, Gmina Nowe Miasto - bardzo dziękujemy za wszelką pomoc.

 

Powrót na początek strony