Nowości z Urzędu Marszałkowskiego

Nowe konkursy ogłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Ilustracja do artykułu konkursy of. UM.jpg

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

O dotację może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 Uwaga: O dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie:

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_wnioskow_o_udzielenie_dotacji_w_2018_r_na_prace_konserwatorskie_restauratorskie_lub_roboty.html?cHash=618a7c2493

 

 Konkurs ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 16 i zadanie 17

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 161/311/18 z dnia 23 stycznia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 16. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych i zadanie 17. Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_w_obszarze_kultura_sztuka_ochrona_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_zadan-1.html?cHash=7c671a2df2

 

 Konkurs w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 182/312/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_w_obszarze_porzadek_i_bezpieczenstwo_publiczne.html?cHash=c8e2ff3943

 

Konkurs ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 250/316/18 z dnia 13 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

Termin składania ofert wyznacza się od 19 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_w_obszarze_ratownictwo_i_ochrona_ludnosci-1.html?cHash=195cb437e1

 

Konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 6 lutego 2018 r. uchwałą nr 230/315/18 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 9 lutego 2018 r. do dnia 5 marca 2018 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_w_obszarze_dzialalnosc_wspomagajaca_rozwoj_gospodarczy_w_tym_rozwoj_przedsi.html?cHash=c386c3cbbf

 

Konkurs ofert w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - Pomoc i oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 244/315/18 z dnia 6 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadań.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_w_obszarze_dzialalnosc_na_rzecz_integracji_i_reintegracji_zawodowej_i_spolecznej.html?cHash=039f0fb843

 

Konkurs ofert w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 246/315/18 z dnia 6 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ”, w formie wsparcia realizacji zadań.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_w_obszarze_pomoc_spoleczna_w_tym_pomoc_rodzinom_i_osobom_w_trudnej_sytuacji_zyc.html?cHash=a154f1fa7d

 

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 247/315/18 z dnia 6 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadań.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_w_obszarze_przeciwdzialanie_uzaleznieniom_i_patologiom_spolecznym_podobszar.html?cHash=e988de06af

 

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - polityka senioralna

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 245/315/18 z dnia 6 lutego 2018 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/konkurs_ofert_w_obszarze_w_obszarze_dzialalnosc_na_rzecz_integracji_i_reintegracji_zawodowej_i.html?cHash=03e45f1e29

 

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej - „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 16. i zadanie 17.

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_osob_wskazywanych_przez_organizacje_pozarzadowe_do_komisji_konkursowej_kultura_sztuka.html?cHash=4be83b9cf3

 

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Ogłoszenie o naborze osób , które będą członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadań Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Województwa Mazowieckiego.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_osob_wskazywanych_przez_organizacje_pozarzadowe_do_komisji_konkursowej_opiniujacej_oferty.html?cHash=0a9d9e5887

 

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”

Ogłoszenie o naborze osób, które będą członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadań Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Województwa Mazowieckiego.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_osob_wskazywanych_przez_organizacje_pozarzadowe_do_komisji_konkursowej_opiniujacej_oferty-2.html?cHash=10eff161c6

 

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_osob_wskazywanych_przez_organizacje_pozarzadowe_do_komisji_konkursowej_opiniujacej_oferty-1.html?cHash=0df23451c5

 

Nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 247/315/18 z dnia 6 lutego 2018 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_do_komisji_konkursowej_opiniujacej_oferty_w_konkursie_w_zakresie_przeciwdzialania_przemocy.html?cHash=3795a7fefc

 

Nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie w zakresie pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 244/315/18 z dnia 6 lutego 2018 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_do_komisji_konkursowej_opiniujacej_oferty_w_konkursie_w_zakresie_pomocy_i_oparcia_spoleczne.html?cHash=5dd543badd

 

Nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie w zakresie przeciwdziałania ubóstwu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 246/315/18 z dnia 6 lutego 2018 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_do_komisji_konkursowej_opiniujacej_oferty_w_konkursie_w_zakresie_przeciwdzialania_ubostwu.html?cHash=fe8b8da3f3

 

Nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie w zakresie polityki senioralnej

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 245/315/18 z dnia 6 lutego 2018 r. ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w zakresie polityki senioralnej.

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/nabor_do_komisji_konkursowej_opiniujacej_oferty_w_konkursie_w_zakresie_polityki_senioralnej.html?cHash=681025a3f8

 

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Departament Organizacji

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 022 59 79 680

e-mail: dialog@mazovia.pl

www.dialog.mazovia.pl

Powrót na początek strony