Powiat Płoński dostępny dla każdego

Happy Mother_s Day (Flyer).png

Beneficjent, Powiat Płoński, zakończył realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Powiat Płoński dostępny dla każdego"  finansowane w ramach projektu  „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem zmniejszenia barier w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej Powiat Płoński zakupił m.in. pętle indukcyjne, krzesło do ewakuacji. Pętle indukcyjne, które wspomagają komunikację z osobami słabosłyszącymi. Krzesło do transportu osób z niepełnosprawnością  w przypadku ewakuacji pozwala jednej osobie bezpiecznie i łatwo ewakuować po schodach osobę o ograniczonej zdolności poruszania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub w sytuacji, gdy nie można używać wind.

Dzięki dofinansowaniu możliwe stało się przystosowanie budynku Zespołu Szkół w Raciążu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu dla osób niepełnosprawnych. Wydział ten świadczy usługi dla znacznej części mieszkańców powiatu płońskiego, ułatwia dostęp do świadczonych usług i zmniejsza kolejki oczekujących. W ramach niniejszego wydatku zakupiono i zamontowano platformę dla osób z niepełnosprawnością z napędem śrubowym typ NDS, która  umożliwia wejście do budynku osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz trudnościami w poruszaniu się. Ponadto w ramach wydatku dostosowano toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe w Płońsku zostało wyposażone również w tablice z informacją pisaną i piktograficzną i tabliczki informacyjne – przydrzwiowe z alfabetem Braille’a, kodem QR, wypukłymi oznaczeniami numerycznymi. Realizacja niniejszego wydatku ułatwia osobom ze specjalnymi potrzebami korzystanie z usług Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Dodatkowo Powiat Płoński  skorzystał ze wsparcia doradczego w formie usługi  w zakresie dostępności świadczonego przez podmiot posiadający doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia dostępności.

Realizacja grantu przyczyniła się do osiągnięcia celu przedsięwzięcia – poprawy dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Płońsku.

Powrót na początek strony