Powiatowe ćwiczenia obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "Paryż-Kuchary 2017"

Zgodnie z „Planem działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu płońskiego na 2017 rok” Starosta Płoński zarządził przeprowadzenie w dniach 21 i 28 września br. powiatowych ćwiczeń obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „PARYŻ – KUCHARY 2017”

Ilustracja do artykułu pczk 4.jpg

Zgodnie z „Planem działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu płońskiego na 2017 rok” Starosta Płoński zarządził przeprowadzenie w dniach 21-22 września br. powiatowych ćwiczeń obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „PARYŻ – KUCHARY 2017”

Przeprowadzenie ćwiczeń zaplanowano w dwóch etapach:

I-etap – 21 września 2017 r. godz. 900 – 1600

  • rozwiązywanie ćwiczebnych sytuacji kryzysowych przez Powiatowy oraz Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego;
  • trening powiatowy Systemu Wykrywania i Alarmowania.

II-etap – 22 września 2017 r. godz. 1130 – 1800

  • epizod praktyczny ćwiczeń nt. „Organizacja współdziałania służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu podczas prowadzenia akcji ratowniczej po zaistniałej katastrofie komunikacyjnej oraz jej następstwach: uwolnieniu substancji ropopochodnych i pożarem lasu”;
  • omówienie ćwiczeń oraz wypracowanie wniosków i propozycji w zakresie doskonalenia procedur reagowania kryzysowego.

Ćwiczenia odbywają się pod kierownictwem Starosty Płońskiego, a na koordynatora ćwiczeń został wyznaczony Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich - Tadeusz Ignał.

Pierwszy etap ćwiczeń odbył się w planowanym terminie tj. 21 września br., a przeprowadzenie drugiego etapu, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, przełożono na dzień 28 września (czwartek)

Celem pierwszego etapu ćwiczeń było sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji: Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego – służby dyżurne powiatowych służb, inspekcji i straży – miejskie i gminne punkty kontaktowe, a także sprawdzenie przygotowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do realizacji zadań w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych oraz systemu ratowniczego powiatu w sytuacji kryzysowej.

W pierwszym dniu ćwiczeń 21 września br. pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przekazywali do ćwiczących informacje o zdarzeniach kryzysowych, wynikających z podgrywki, które miały miejsce na terenie powiatu.

Sytuacje ćwiczebne dotyczyły min.: katastrof komunikacyjnych, pożarów lasów, skażeń substancjami ropopochodnymi, zniszczeń spowodowanych huraganami.

Zadaniem ćwiczących było wypracowanie propozycji działań ratowniczych dla danej sytuacji ćwiczebnej. Wypracowanie projektu działań ratowniczych dla Starosty, Burmistrza oraz Wójta wymagało współdziałania struktur Starostwa Powiatowego oraz Urzędów Miast i Gmin z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.

Ważnym elementem pierwszego dnia ćwiczeń było szkolenie członków formacji obrony cywilnej wchodzących w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania Powiatu Płońskiego. Po godzinnym szkoleniu został przeprowadzony trening powiatowych i gminnych elementów SWA z udziałem służby dyżurnej powiatowych służb, inspekcji i straży.

Epizod praktyczny ćwiczeń, organizowany we współdziałaniu z Nadleśnictwem Płońsk, zostanie przeprowadzony na terenie Leśnictwa Paryż.

Kierownikiem ćwiczeń sił ratowniczych powiatu w dniu 28 września jest st. bryg. Dariusz Brzeziński - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

Powrót na początek strony