Powołanie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Na sprzęt, na niwelowanie barier architektonicznych, na szansę by żyć na równi z innymi.

Spotkali się dziś, w gabinecie u Elżbiety Wiśniewskiej Starosty Powiatu Płońskiego, wiedząc, że jest to miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami – kandydaci do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Agnieszka Piekarz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. Kadencja ich działalności właśnie minęła, więc dziś zostali powołani, w nieznacznie zmienionym składzie, by kontynuować swoją pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W skład nowo powołanej Rady ds. OzN w Powiecie Płońskim weszli:
▪ Adam Zieliński - reprezentujący Gminę Załuski - jako Przewodniczący,
▪ Ewa Szymańska – Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem" w Płońsk, Wiceprzewodnicząca,
▪ Kamil Kobyliński – reprezentant Powiatu oraz sekretarz Rady ds. OzN,
▪ Marzena Aleksandrowska – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
▪ Krzysztof Ziółkowski - Caritas Diecezji Płockiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Płońsku.

Komisja od pierwszego dnia nowej kadencji zabrała się do pracy i zaopiniowała projekt Uchwały dotyczącej określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki w kwocie 275.00,07 zł zostaną rozdysponowane na zadania:
- o 45.000,00 zł zostaną zwiększone środki na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – zwiększenie do kwoty 737.400,00 zł,
- zwiększenie środków o 125.007,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - zwiększenie do kwoty 475.013,00 zł,
- 25.000,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
- z kwoty 100.00,00 zł do kwoty 180.000,00 zł została zwiększona kwota na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej na temat katalogu zadań, które mogą być finansowane ze środków PFRON, a także zapoznać się z programami wsparcia – zachęcamy do zaglądania na stronę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku oraz do kontaktu z pracownikami, którzy chętnie pomogą i udziela potrzebnych informacji.

Panu Adamowi Zielińskiemu oraz całej Radzie ds. OzN dziękujemy za ich pracę i zaangażowanie, a także gratulujemy kolejnej kadencji.

 

Powrót na początek strony