Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński

0x0.png

Program adresowany jest do uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Płoński. W ramach programu uczniom przyznawane jest Stypendium Starosty Płońskiego
w następujących kategoriach:

- dla najlepszego maturzysty w powiecie płońskim,

- dla najlepszego maturzysty w szkole,

- dla laureata olimpiady przedmiotowej,

- dla finalisty olimpiady przedmiotowej,

- dla laureata turnieju,

- dla finalisty turnieju,

- dla laureata konkursu przedmiotowego, tematycznego lub interdyscyplinarnego,

- dla ucznia/drużyny osiągającego/ej wysokie wyniki sportowe,                                                   

 - dla ucznia za wysokie osiągnięcia w konkursach dla uczniów niepełnosprawnych.

Uczniowie, którzy przystąpią do programu w celu przyznania Stypendium Starosty Płońskiego, poprzez uczestnictwo wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z programem
i przyznanymi stypendiami.

Klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie głównej Powiatu Płońskiego (www.powiat-plonski.pl) w zakładce „ochrona danych osobowych” (www.powiat-plonski.pl/pl/ochronadanychosobowych/).

Wnioski o przyznanie stypendium Starosty Płońskiego za dany rok szkolny przygotowywane są przez szkołę, do której uczęszcza uczeń. Uprawnionym do złożenia wniosku w terminie do 31 sierpnia danego roku w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, jest dyrektor tej szkoły.

Starosta Płoński, podejmuje decyzje w sprawie przyznania, bądź odmowy przyznania stypendium oraz zatwierdza listę stypendystów.

Powrót na początek strony