Program Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Szkolenie(2).jpg

                                                                               Załącznik do Uchwały nr LXXVI/438/2023

                                                                  Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 listopada 2023 r.

                                                                      

 

           

 

 

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PŁOŃSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

 

 

Program Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 powstał w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jest dokumentem opisującym zasady współpracy pomiędzy Powiatem Płońskim a lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

 

Dokument określa cel główny i cele szczegółowe Programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji Programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, sposób oceny realizacji Programu, informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji oraz wysokość środków planowanych na realizację Programu.

 

Postanowienia ogólne


 • 1.

 

Program oparty jest w szczególności na przepisach:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 


 • 2.


Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024.
3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Płońskiego;
4) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) konkursach ofert – należy przez to rozumieć otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, ogłoszonych zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
6) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
7) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Współpraca Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach:

 1. suwerenności stron, która oznacza, że Powiat Płoński i organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami.
 2. partnerstwa, co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawach, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz współdziałają z  Powiatem Płońskim przy wykonywaniu zadań publicznych.
 3. efektywności, w myśl, której, Powiat Płoński podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, uwzględniając kryterium racjonalności i skuteczności.
 4. jawności – zgodnie, z którą, wszystkie możliwości oraz zasady współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi są jawne, powszechnie dostępnie oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów.
 5. uczciwej konkurencji, która oznacza, że Powiat Płoński udziela wszystkim podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań, a także stosują jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych.
 6. pomocniczości, zgodnie, z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych Powiatu Płońskiego powinna odbywać się przez struktury usytuowane jak najbliżej obywateli, natomiast Powiat Płoński podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE PROGRAMU

 

Głównym celem wprowadzenia Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 jest podnoszenie poziomu życia i lepsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz budowanie marki powiatu płońskiego poprzez:

 1. budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi;
 2. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych lub ogółu mieszkańców powiatu płońskiego;
 3. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej;
 4. motywowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do brania udziału w szkoleniach i wydarzeniach skierowanych do organizacji pozarządowych;
 5. uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej w spotkaniach międzysektorowych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim czy międzynarodowym;
 6. zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków finansowych ze źródeł innych niż budżet powiatu płońskiego;
 7. rozwijanie świadomości społecznej i ekologicznej, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
 8. integrację podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. prezentację dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego osiągnięć.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY

 

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

ROZDZIAŁ IV

                                                                                 

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

 

Przedmiotem współpracy Powiatu Płońskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

 • realizacja zadań powiatu określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
 • tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
 • konsultowanie aktów prawa miejscowego, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.

 

 

ROZDZIAŁ V

FORMY WSPÓŁPRACY

 

 

 1. Współpraca Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu i ma charakter współpracy finansowej oraz pozafinansowej.

 

 1. Współpraca pomiędzy Powiatem Płońskim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może być realizowana w formie finansowej poprzez:
 1. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane, w szczególności poprzez otwarte konkursy ofert lub z pominięciem otwartych konkursów ofert, przy zastosowaniu trybu określonego w art. 19a ustawy.
 2. Organizacje pozarządowe mogą również występować w procedurach dotyczących zakupu przez Powiat potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
 3. Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

                                                         

 1. Formy współpracy pomiędzy Powiatem Płońskim a organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym dotyczą:
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. tworzenia w miarę potrzeb zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
 5. utrzymywania aktywnej zakładki na stronach powiatowego portalu powiat-plonski.pl pn. „organizacje  pozarządowe”;
 6. organizowania spotkań przedstawicieli samorządu powiatowego z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jako miejsca wymiany poglądów między obu stronami (w miarę stwierdzonych potrzeb), jak również prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np. konferencji, szkoleń na rzecz społeczności lokalnej;
 7. obejmowania patronatem Starosty Płońskiego inicjatyw posiadających szczególną rangę i adresowanych do mieszkańców Powiatu Płońskiego, planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 8. promowania przez samorząd działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku poprzez udzielanie pisemnych rekomendacji Starosty na uzasadniony wniosek organizacji;
 9. realizacji wyjazdów na wydarzenia dla przedstawicieli organizacji z terenu powiatu płońskiego;
 10. organizowania spotkań, szkoleń i konferencji w zakresie dotyczącym współpracy z podmiotami programu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu płońskiego;
 11. udzielania rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych instytucji z wnioskami o dotacje.

 

 

 1. Ponadto Powiat Płoński może uczestniczyć w roli współorganizatora w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, organizowanych przez organizacje pozarządowe poprzez:
 1. fundowanie nagród, pucharów itp., finansowanych w ramach wydatków promocyjnych powiatu,
 2. udzielanie innej pomocy rzeczowej w ramach promocji powiatu.
 3. udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości, infrastruktury (w tym sal), przestrzeni, dróg wewnętrznych na działalność w obszarach pożytku

 

 1. Osobą do kontaktu i odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi z ramienia Starostwa Powiatowego w Płońsku, jest Główny Specjalista do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

                                                           ROZDZIAŁ VI

ZASADY ZLECANIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w sferach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub odrębnych przepisach.
 1. Zarząd może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert lub na wniosek organizacji pozarządowej – z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Dotacje nie mogą być udzielane na:
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
 • budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 • działalność polityczną i religijną.
 1. Otwarte konkursy ofert będą ogłaszane nie wcześniej, niż po uchwaleniu budżetu Powiatu Płońskiego na rok 2024 lub po przedstawieniu projektu budżetu.
 2. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zarząd Powiatu Płońskiego informację o nim:
 • opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie powiatu powiat-plonski.pl,
 • umieści na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Płońsku.
 1. Po upływie terminu składania ofert, Zarząd Powiatu Płońskiego powołuje Komisję Konkursową.
 2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert, które przeszły ocenę formalną.
 3. Oceny formalnej ofert dokonuje Główny Specjalista do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Płońsku każdorazowo wskazanym przez Starostę Płońskiego na wniosek Głównego Specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, z wyłączeniem ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, której dokonuje Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 4. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa wyżej, Zarząd Powiatu Płońskiego zasięgnie opinii Komisji Konkursowej.
 6. Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono wykonywanie zadań powiatu wraz z nazwą zadania publicznego i kwotami przyznanymi na ich realizację zostanie opublikowany w BIP-e, na stronie powiatu www.powiat-plonski.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Płońsku.
 7. Realizując zlecane przez Powiat Płoński zadania publiczne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:
 • przedstawienia harmonogramu i zaktualizowanego kosztorysu zleconego zadania w ciągu 14 dni od dnia przyznania dotacji , nie później niż do dnia podpisania umowy,
 • informowania o dofinansowaniu realizacji zadania z budżetu Powiatu Płońskiego m. in. poprzez różne formy w zależności od charakteru zadania:
 1. informację w mediach, jeżeli będzie taka możliwość,
 2. informację w wydawanych w ramach realizacji zadania materiałach, publikacjach,
 3. umieszczanie w miejscu realizacji zadania banera lub rollapu powiatu, jeżeli będzie taka możliwość.
 4. dokumentację fotograficzną uwzględniającą rollap powiatu.

3) ustną informację skierowaną do odbiorców realizowanego zadania.

4) niezwłocznego udostępniania osobom wyznaczonym przez Starostę Płońskiego wszelkich dokumentów związanych z ich realizacją.

 1. W imieniu Zarządu Powiatu Płońskiego kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawują odpowiednie jednostki organizacyjne starostwa poprzez:
 • wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
 • egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach i Programie Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok,
 • analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań,
 • egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

 

 1. Zarząd Powiatu Płońskiego powołuje uchwałą Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją
 2. Do zadań Komisji należy:
 • ocena i opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
 • przedłożenie Zarządowi Powiatu Płońskiego opinii w sprawie ofert wymienionych w punkcie 1).
 1. W skład Komisji wchodzi 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Płońskiego oraz 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 2. Komisja Konkursowa obraduje w składzie minimum 4-osobowym.
 3. Zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej w skład Komisji nie mogą wchodzić osoby związane z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w konkursie ofert oraz osoby, których stosunek prawny lub faktyczny budzi wątpliwości, co do bezstronności wobec podmiotów przystępujących do konkursu.
 4. Formalnej oceny ofert konkursowych, z wyłączeniem wniosków z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dokonuje Główny Specjalista do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi wraz z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Płońsku każdorazowo wskazanym przez Starostę Płońskiego na wniosek Głównego Specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Główny Specjalista do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi jest uprawniony do wezwania oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych złożonej oferty. Nie uzupełnienie braków formalnych oferty w wyznaczonym terminie, skutkuje niedopuszczeniem oferty do oceny merytorycznej.
 5. Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych dokonuje formalnej oceny wniosków z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wydział jest uprawniony do wezwania oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych złożonej oferty. Brak uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie, skutkuje niedopuszczeniem do oceny merytorycznej oferty.
 6. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków.
 7. Pracami Komisji, zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej, kieruje jej Przewodniczący. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
 • ustalenie terminu posiedzenia komisji,
 • przyjęcie na obrady Komisji złożonych ofert, sprawdzonych pod względem formalnym, w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
 • prowadzenie obrad Komisji.
 1. Obrady Komisji Konkursowej odbywają się w formie stacjonarnej.
 2. Dopuszcza się możliwość realizacji obrad w formie zdalnej, za zgodą Przewodniczącego Komisji.
 3. Jeżeli członkowie Komisji Konkursowej podczas dokonywania swoich czynności zajmą odrębne stanowiska, Przewodniczący może wprowadzić głosowanie jawne. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego. Każdy członek Komisji Konkursowej ma prawo do zajęcia odrębnego stanowiska potwierdzonego na piśmie.
 4. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. Protokolantem może być osoba spoza komisji. Protokół podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie komisji.
 5. Ustalenia Komisji mają charakter opiniodawczy dla Zarządu Powiatu Płońskiego.
 6. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Zarząd Powiatu Płońskiego w drodze uchwały, w której określa wysokości dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych.

 

ROZDZIAŁ VIII

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE w 2024 r.

 

 1. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 3. Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 4. Zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

ROZDZIAŁ IX

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 

 

 1. Program Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Termin ramowy realizacji poszczególnych zadań określony będzie w treści ogłoszenia każdego z konkursów, a terminy szczegółowe w zawartych umowach Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi.

 

ROZDZIAŁ X

 

PLAN WSPÓŁPRACY POWIATU PŁOŃSKIEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2024

 

 

 1. W 2024 roku Powiat Płoński w ramach Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi:

 

 

 • w sferze wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

 

Za priorytetowe w obszarze wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych uznaje się:

 1. Organizację terapii osób niepełnosprawnych zamieszkujących na obszarze powiatu płońskiego, w tym: rehabilitacji, terapii, profilaktyki niepełnosprawności i inwalidztwa;
 2. Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 3. Wspierania działań organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia kampanii czy akcji społeczno-informacyjnych dla mieszkańców, dotyczących osób z niepełnosprawnością;
 4. Informowanie organizacji pozarządowych o wszelkich działaniach i możliwych do uzyskania formach pomocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku;
 5. Wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem;

 

2) w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Za priorytetowe w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, uznaje się:

 1. Organizację imprez, zajęć, obozów i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży szkolnej i/lub dorosłych,
 2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych i zespołowych;
 3. Organizację imprez, festynów, pikników i zawodów sportowych promujących aktywność fizyczną, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu płońskiego.

 

 • W sferze wspierania działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Za priorytetowe w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uznaje się:

 1. Organizowanie festiwali, pokazów, spektakli, koncertów, konferencji, prelekcji, wykładów, warsztatów i wystaw;
 2. Kultywowanie tradycji i wspieranie rozwoju kultury regionalnej, podtrzymywanie tradycji regionalnych, kultury ludowej, w tym promocja kuchni tradycyjnej oraz wyrobów lokalnych i tradycyjnych poprzez organizację warsztatów, konferencji, konkursów i innych wydarzeń
 3. Wydawanie książek i publikacji poświęconych tradycji, kulturze lub historii ziemi płońskiej i jej mieszkańców służących edukacji publicznej.
 4. Realizacja wydarzeń, spotkań, pikników, warsztatów o charakterze patriotycznym z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 • w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Za priorytetowe w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, uznaje się:

 

 1. a) Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu płońskiego w roku 2024 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 1. b) Realizacja działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców powiatu płońskiego poprzez upowszechnienie wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, a także dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

 • w sferze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

Za priorytetowe w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej uznaje się:

 1. Działania informacyjne, promocyjne, edukacyjne, psychologiczne, społeczno
  - kulturalne, integracyjne itp. wspierające większą świadomość społeczną i rozwój pieczy zastępczej na terenie powiatu płońskiego.
 2. Koordynacja działań z Powiatowym Centrum Pomocy
  Rodzinie w Płońsku oraz innymi jednostkami mająca na celu wymianę informacji, doświadczeń czy tzw. dobrych praktyk i zwiększenie skuteczności działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

 • w sferze wspierania działalności organizacji pozarządowych

 

Za priorytetowe w zakresie wspierania działalności organizacji pozarządowych uznaje się:

 1. Organizowanie szkoleń spotkań, szkoleń i konferencji w zakresie dotyczącym współpracy z podmiotami programu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu płońskiego;
 2. Promowanie przez samorząd działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku poprzez udzielanie pisemnych rekomendacji Starosty na uzasadniony wniosek organizacji;
 3. Organizowanie spotkań przedstawicieli samorządu powiatowego z przedstawicielami organizacji pozarządowych, jako miejsca wymiany poglądów między obu stronami (w miarę stwierdzonych potrzeb), jak również prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np. konferencji, szkoleń na rzecz społeczności lokalnej;
 4. Informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
 5. Promowanie interesujących programów i inicjatyw m.in. poprzez obejmowania patronatem Starosty Płońskiego inicjatyw posiadających szczególną rangę i adresowanych do mieszkańców Powiatu Płońskiego, planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 6. Współrealizacja w partnerstwie (w miarę potrzeb i możliwości) projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 7. Realizacja wyjazdów na wydarzenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu, w miarę możliwości i sytuacji finansowej Powiatu Płońskiego.
 8. Udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości i po wcześniejszym uzgodnieniu terminów infrastruktury (w tym sal), przestrzeni, dróg wewnętrznych na działalność w obszarach pożytku publicznego;
 9. Współpraca Powiatu Płońskiego, Starostwa Powiatowego w Płońsku z organizacjami parasolowymi m.in. Lokalna Grupa Działania - ,,Przyjazne Mazowsze”, Federacja Mazowia, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej .

 

 1. Organizacja otwartego wydarzenia z udziałem organizacji pozarządowych, którego celem jest integracja środowiska NGO, wymiana doświadczeń oraz możliwość lepszego poznania funkcjonujących organizacji przez mieszkańców, na terenie powiatu płońskiego.

 

 

ROZDZIAŁ XI

 

SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI

 

 

 1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2025 podmioty mogą zgłaszać Zarządowi Powiatu Płońskiego za pośrednictwem Głównego Specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 1. Przed wniesieniem pod obrady Rady Powiatu – Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2025, Zarząd Powiatu Płońskiego wystąpi do podmiotów, o których mowa w Rozdziale III, o opinię na temat realizacji programu na rok 2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXII/123/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/143/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2012r.

 

 

 1. Forma konsultacji obejmuje:

 

 

- Otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, II piętro - sala konferencyjna – p. 325.

 

Na otwartym spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli wyrazić swoją opinię na temat ww. projektu programu na rok 2025 oraz przedstawić ocenę odnośnie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku.

 

W zależności od potrzeb spotkań konsultacyjnych może być zorganizowane jedno lub kilka, a ich termin ogłaszany jest w zaproszeniu

 

- W trakcie trwania konsultacji istnieje możliwość zgłaszania swoich uwag i propozycji na adres e-mail: ngo@powiat-plonski.pl, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie urzędu.

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

OCENA REALIZACJI PROGRAMU

 

 

 1. Przed wniesieniem pod obrady Rady Powiatu – Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2025 Zarząd Powiatu Płońskiego wystąpi do podmiotów, o których mowa w Rozdziale III, o opinię na temat realizacji programu w roku 2024, przy okazji konsultacji projektu programu na rok 2025.

 

 

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Planowana wysokość środków na realizację Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2024 to 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)  z zastrzeżeniem ust. 2. oraz  ust.3.

 

 1. Kwota zawarta w ust.1 nie uwzględnia środków planowanych na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz  zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

 

 1. Środki określone na realizację Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2024 zostaną określone w Uchwale Budżetowej na 2024 rok. Środki te mogą zostać zwiększone lub zmniejszone, w zależności od sytuacji finansowej Powiatu Płońskiego.

 

 1. Wysokość środków finansowych przyznanych w trybie art. 19a ustawy nie może
  przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań
  publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
  niniejszej ustawy.

 

 1. Zarząd Powiatu Płońskiego przedłoży Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni do dnia 31 maja danego roku.

 

Powrót na początek strony