Rozbudowa drogi powiatowej 3050W Arcelin-Jarocin-Galomin

IMG_3019.JPG

W dniu 21 kwietnia br. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 3050W Arcelin – Jarocin - Galomin"

Wartość podpisanej umowy wynosi 2.511.990,56 złotych

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3032W Arcelin – Jarocin – Galomin” jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków przeznaczonych na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii".

W ramach realizacji zadania roboty będą wykonywane na odcinkach:

  • od km 0+000 do km 0+590 o długości 590 m,
  • od km 0+800 do km 1+840 o długości 1040 m,

o łącznej długości 1630 m, zlokalizowanych w miejscowości Arcelin.

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3032W planuje się wykonanie:

  • jezdni z betonu asfaltowego szerokości 6,00 m
  • zjazdów z kruszywa łamanego
  • poboczy z kruszywa łamanego szerokości 1,00 m
  • oznakowania pionowego.

Ponadto zadanie obejmuje karczowanie drzew, roboty ziemne, wykonanie lokalnych poszerzeń, wykonanie podbudowy, budowę odwodnienia (przepusty, rowy).

Planowany termin realizacji: sierpień 2023 r.

Powrót na początek strony