Ruszyły nowe projekty drogowe.

1 sierpnia w sali konferencyjnej płońskiego starostwa podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków pochodzących z UE realizacji 7 projektów drogowych w ramach RIT.

Ilustracja do artykułu IMG_8723.JPG

1 sierpnia w sali konferencyjnej płońskiego starostwa podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków pochodzących z UE  realizacji 7 projektów drogowych w ramach RIT. Łączny planowany koszt inwestycji wynosił ponad 65,2 mln zł – po przetargach kwota wynosi: 41 551 769,66 zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 łącznie wynosi: 16 926 675,52 zł. Dofinansowanie z gmin do ww. inwestycji to łącznie: 10 744 330,24 zł.

 Wnioski aplikacyjne były opracowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Płońsku, początkowo pod kierownictwem Naczelnik Aliny Braulińskiej a następnie Naczelnik Agnieszki Goszczyńskiej.  W ich przygotowaniu brali również udział kierownik oddz. Inwestycji Piotr Mroczkowski oraz Barbara Celeda pracownik wydziału.

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3076 W – ul. Płockiej w Płońsku

Odcinek dł. 1,56 km od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do drogi krajowej nr 10.

W ramach projektu planuje się roboty budowlane polegające na:

 • wykonaniu nowej nawierzchni jezdni bitumicznej
 • wykonaniu nowej konstrukcji chodnika z kostki betonowej; 
 • wykonaniu zatok postojowych
 • wykonaniu zatoki autobusowej 
 • wykonaniu ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej; 
 • wykonaniu kanalizacji deszczowej i kolektora deszczowego odprowadzającego ścieki do rzeki Płonki.
 • wykonaniu nowej konstrukcji zjazdów na przyległe nieruchomości
 • nasadzeniu zieleni izolacyjnej
 • budowie ronda na skrzyżowaniu z ulicami Mazowiecką i Jana Pawła II

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3079 W – ul. Warszawskiej w Płońsku

Odcinek o dł. 0,78 km od skrzyżowania z ul. Targową i Wyszogrodzką do drogi krajowej Nr 7.

W ramach projektu planuje się roboty budowlane polegające na:

 • wykonaniu jezdni bitumicznej
 • wykonaniu miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych;
 • wykonaniu zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej
 • wykonaniu nowej konstrukcji chodnika z kostki betonowej;
 • wykonaniu ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej;
 • skorygowaniu niwelety jezdni;
 • poprawie systemu odwodnienia jezdni: wykonaniu kanalizacji deszczowej,
 • wykonaniu nowej konstrukcji zjazdów na przyległe nieruchomości

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3061 W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice.

Odcinek o dł. 11,9 km od Baboszewa do Kucic.

W ramach projektu planuje się roboty budowlane polegające na:

 • przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3061W
 • przebudowie wlotu skrzyżowania drogi powiatowej nr 3061W na połączeniu z drogą krajową nr 10;
 • budowie nowych ciągów pieszych w miejscowościach Zbyszyno i Dzierzążnia;
 • przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami;
 • przebudowie istniejących poboczy;
 • odtworzeniu istniejących rowów drogowych odwadniających jezdnie drogi powiatowej nr 3061W;
 • odmuleniu istniejących przepustów pod drogą powiatową;
 • przebudowie istniejących przepustów pod drogą powiatową nr 3061W
 • budowie zatoki autobusowej w miejscowości Zbyszyno;
 • uzupełnieniu zieleni izolacyjnej na całym odcinku projektowanej drogi;
 • wycince drzew zlokalizowanych w rowach drogowych;
 • robotach (remont) na moście w miejscowości Dzierzążnia w km 6+087

 

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin

Odcinek o dł. 7,3 km od skrzyżowania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50.

W ramach projektu planuje się roboty budowlane polegające na:

 • przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3040W
 • przebudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 632 na skrzyżowanie typu rondo;
 • budowie nowych ciągów pieszych w miejscowościach Strachowo i Dalanówek wraz z kanalizacją deszczową;
 • przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowie istniejących poboczy;
 • odtworzeniu istniejących rowów drogowych odwadniających jezdnię drogi powiatowej nr 3040W;
 • odmuleniu istniejących przepustów pod drogą powiatową;
 • budowie zatoki autobusowej w miejscowości Strachowo;
 • uzupełnieniu zieleni izolacyjnej na całym odcinku projektowanej drogi;
 • wycince drzew zlokalizowanych w rowach drogowych.

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3030 W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin

Odcinek o dł. 12,7 km.

W ramach projektu planuje się roboty budowlane polegające na:

 • przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej
 • budowie nowych ciągów pieszych w miejscowości Starczewo Wielkie wraz z kanalizacją deszczową;
 • przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych; 
 • przebudowie istniejących poboczy;
 • odtworzeniu istniejących oraz budowie nowych rowów drogowych odwadniających jezdnię drogi powiatowej nr 3030W;
 • odmuleniu istniejących przepustów pod drogą powiatową;
 • uzupełnieniu zieleni izolacyjnej - wycinka drzew zlokalizowanych w rowach drogowych;
 • przebudowie istniejących i wykonanie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3034W Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia

Odcinek o dł. 5,09 km do Smardzewa do skrzyżowania z drogą krajową Nr 50 w miejscowości Sochocin Kolonia

W ramach projektu planuje się roboty budowlane polegające na:

 • przebudowie istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej
 • budowie nowego i przebudowie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Smardzewo;
 • przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowie istniejących poboczy;
 • odtworzeniu istniejących oraz budowie nowych rowów drogowych odwadniających jezdnię drogi powiatowej nr 3034W;
 • odmuleniu istniejących przepustów pod drogą powiatową;
 • budowie zatoki autobusowej w miejscowości Smardzewo;
 • uzupełnieniu zieleni izolacyjnej na całym odcinku projektowanej drogi;
 • wycince drzew zlokalizowanych w rowach drogowych;
 • przebudowie istniejących i wykonaniu nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3052 W Wrońska – Omięciny – Joniec

 

Odcinek o dł. 6,56 km od km 0+090 (skrzyżowanie z drogą krajową Nr 7 w miejscowości Szczytno)  do km 6+650.

W ramach projektu planuje się następujące roboty budowlane:

1) w km 0+090 – 1+340 planuje się, m.in.

 • przebudowę istniejącej nawierzchni
 • przebudowę ciągu pieszego w miejscowości Szczytno
 • przebudowę zjazdów i poboczy
 • odtworzenie i budowę nowych rowów
 • oznakowanie drogi i elementy bezpieczeństwa ruchu

2) w km 1+340 do km 2+900 planuje się m.in.

 • wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z pospółki na poszerzeniach
 • dowiezienie pospółki do stabilizacji
 • wykonanie podbudowy – stabilizacji gruntu cementem
 • wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej
 • budowę odwodnienia, zjazdów i rowów
 • oznakowanie drogi

3) w km 2+900 – 6+650 planuje się m.in.

 • podbudowę z kruszywa naturalnego
 • roboty nawierzchniowe z betonu asfaltowego
 • rowy i zjazdy
 • oznakowanie drogi

 

Koszty inwestycji obejmują m.in. koszty dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji prawno-geodezyjnej, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i promocji. Koszty robót budowlanych po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych, zgodnie z dokonanym wyborem Zarządu Powiatu Płońskiego w dniu 05.05.2017 wynoszą:

Ad.1  6 521 529,77 zł;

Ad.2  3 232 337,64 zł;

Ad.3  8 836 960,28 zł;

Ad.4  4 551 133,91 zł;

Ad.5  8 565 015,55 zł;

Ad.6  4 017 278,29 zł;

Ad.7  3 276 265,75 zł.

Razem planowana wartość w latach 2015-2018 ww. inwestycji (dokumentacja projektowa i przygotowawcza, roboty budowlane, nadzór inwestorski, promocja projektu) wynosi: 41 551 769,66 zł, w tym robót budowlanych w latach 2017-2018 wynosi 39 000 521,19 zł, na które ogłoszono już postępowania przetargowe (kwota nie zawiera min. robót budowlanych elektrycznych – oświetlenia ulicznego)

 

Zgodnie z dokonanym wyborem Wykonawcami  robót budowlanych będą firmy:

 1. Firma Kobylarnia SA, Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza dla inwestycji wskazanej w pkt. 3.
 2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki dla inwestycji wskazanej w pkt. 4; 6; 7.
 3. STRABAG Sp. z o. o, ul.Parzniewska10, 05-800 Pruszków dla inwestycji wskazanej w pkt. 1; 2, 5.

 

Umowy z Wykonawcami zostały podpisane 18.05.2017r. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w sierpniu 2017r.

Termin wykonania robót został określony na 30 czerwca 2018 roku.

 

Łączne dofinansowanie dla 7 inwestycji Drogowych Powiatu Płońskiego wynosi 16 926 675,52 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020.

 

Każda z powyższych inwestycji jest także dofinansowana przez Gminę na terytorium której jest ona realizowana w następującej wysokości:

Ad.1 Gmina Miasto Płońsk – 1 861 108,00 zł

Ad.2 Gmina Miasto Płońsk – 1 138 892,00 zł

Ad.3 Gmina Baboszewo – 898 987,00 zł ; Gmina Dzierzążnia – 840 871,00 zł

Ad.4 Gmina Płońsk – 1 326 300,00 zł

Ad.5 Gmina Baboszewo – 1 950 000,00 zł ; Gmina Dzierzążnia – 600 000,00 zł; Gmina Płońsk – 124 506,00 zł

Ad.6 Gmina Sochocin -  1 171 582,00 zł

Ad.7 Gmina Joniec 593 086,00 zł ; Gmina Załuski – 363 504,24 zł

 

Powrót na początek strony