Województwo Mazowieckie już po raz trzynasty ogłasza konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności, niosą pomoc potrzebującym z uśmiechem i otwartością – tacy są Wolontariusze z Województwa Mazowieckiego.

some-facebook-1200x1200-mbw_4.png

Województwo Mazowieckie już po raz trzynasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”. Jego celem jest nagrodzenie Wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców, popularyzacja dokonań wolontariuszy jako dobrych praktyk, w tym realizowanych indywidualnie lub w partnerstwie z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi oraz zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Kto, kiedy i jak może zgłosić Kandydata?

  1. Kandydatów mogą zgłaszać od 1 do 30 września 2023 r. m.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze. 
  2. Zgłaszający wykazuje aktywność wolontariacką Kandydata za okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.
  3. Kandydat do Konkursu nie może zgłosić się samodzielnie.
  4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich trzech edycjach Konkursu.
  5. Zgłaszający może zgłosić od 1 do 3 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
  6. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przekazać w jeden z niżej wskazanych sposobów:

z dopiskiem w temacie „XIII edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza musi mieć formę skanu np. w formacie pliku .pdf i zawierać podpisy Kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);

  • pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): 
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
- z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. 
Powrót na początek strony