Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim

Logotypy.png

Zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie płońskim” realizowane jest z dofinansowania pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020

 

Zakres rzeczowy zadania uwzględnia głęboką modernizację energetyczną następujących budynków użyteczności publicznej:

 1. Budynek Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku z siedzibą przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14
 2. Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 8

 

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii cieplnej na terenie powiatu płońskiego a konkretnie w mieście Płońsk. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w wyniku głębokiej modernizacji energetycznej dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płońskiego, tj. w mieście Płońsk. Konsekwencją termomodernizacji budynków, obejmującą ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwi, przebudowę systemu grzewczego oraz zastosowanie energii odnawialnej (zastosowanie instalacji fotowoltaicznej), będzie zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną budynków w tym ograniczenie emisji spalin przedostających się do powietrza.

 

Cele szczegółowe projektu to m.in.:

 • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a przez to redukcja
 • emisji gazów cieplarnianych i poprawa stanu powietrza,
 • ograniczenie strat ciepła spowodowanych nieszczelnością budynków użyteczności publicznej,
 • obniżenie kosztów ogrzewania termo modernizowanych obiektów,
 • efektywne wykorzystanie energii,
 • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • poprawę komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynków,
 • poprawa jakości funkcjonowania jednostek,
 • podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych,
 • eliminacja zastosowanych w dawnych latach niebezpiecznych dla zdrowia materiałów,
 • zapewnienie korzystającym warunków na jak najwyższym poziomie,
 • poprawa warunków bytowych,
 • poprawa stanu infrastruktury technicznej,
 • wzrost atrakcyjności placówek jako miejsca edukacji uczniów,
 • poprawa estetyki obiektów,
 • poprawa warunków lokalowych do pracy i nauki,
 • osiąganie lepszych efektów wychowawczych i dydaktycznych.

 

Zakres prac budowlanych do wykonania

Głęboka termomodernizacja budynku oświatowego – Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 8

W zakres prac wchodziły takie roboty jak:

 • Docieplenie ścian fundamentowych i cokołu,
 • Docieplenie ścian zewnętrznych,
 • Docieplenie stropodachu,
 • Wymiana stolarki okiennej,
 • Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • Wymiana bram garażowych,
 • Roboty remontowe wewnątrz pomieszczeń,
 • Modernizacja wentylacji mechanicznej,
 • Modernizacja systemu klimatyzacji,
 • Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego jednofunkcyjnego o drugą funkcje na potrzeby wentylacji,
 • Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,
 • Wymiana instalacji oświetleniowej,
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Wymiana rozdzielni elektrycznej,
 • Zasilanie nowoprojektowanych urządzeń,
 • Wymiana instalacji odgromowej.

Głęboka termomodernizacja budynku oświatowego – Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 14

W zakres przewidzianych prac wchodziły takie roboty jak:

 • Docieplenie ścian przy gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej,
 • Docieplenie ścian ponad gruntem,
 • Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
 • Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Wymiana pokrycia dachu,
 • Remont schodów zewnętrznych,
 • Remont kominów nad dachem,
 • Modernizacja węzła ciepłowniczego,
 • Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,
 • Wymiana oświetlenia wbudowanego,
 • Wymiana instalacji odgromowej,
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Remont pomieszczeń w segmencie B (wymiana instalacji elektrycznej, wykładzin podłogowych, balustrad na klatce schodowej, roboty malarskie).

Opis zadań w projekcie

 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu, studium wykonalności i opracowanie wszystkich załączników do wniosku
 • Termomodernizacja budynku oświatowego – Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku
 • Termomodernizacja budynku oświatowego - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku
 • Nadzór inwestorski
 • Promocja i informacja projektu
 • Instalacja wentylacja i klimatyzacja
 • Opracowanie audytu ex-post

Okres realizacji projektu

30.12.2020 r. – 31.03 2023 r.

Wartość całkowita projektu

10 133 830,00 zł

Wartość dofinansowania

2 904 333,04 zł

Powrót na początek strony