Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie płońskim”

 

Termin składania oferty – zmiana: 31.05.2022 r. 10.00

 

  1. Zaproszenie do złożenia oferty,
  2. Opis przedmiotu zamówienia -- Załącznik Nr 1,
  3. Formularz oferty cenowej -Załącznik Nr 2,
  4. Wykaz usług - -Załącznik Nr  3  do Zaproszenia,
  5. Wykaz osób -  Załącznik Nr 4  do Zaproszenia,
  6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik Nr 5,
  7. Wzór umowy - Załącznik Nr 6
  8. Zmiana treści Zaproszenia do złożenia oferty
  9. Informacja z otwarcia ofert
  10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Powrót na początek strony