Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Anna Magnuszewska

Przyjęcia interesantów:

Starostwo Powiatowe w Płońsku

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14, 09-100 Płońsk

tel. 23 663 24 16

Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Płońsku

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk


Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że do jego zadań należy udzielanie pomocy prawnej konsumentom (osobom fizycznym), którzy znaleźli się w sporze z przedsiębiorcą (sprzedawcą bądź usługodawcą).

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sprawy konsumenckie – sprawy, w których stronami są konsument oraz przedsiębiorca.

 

Wnioski kierowane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów powinny zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Wnioski nie zawierające powyższych danych będą pozostawione bez rozpoznania.

Do wniosku skierowanego do rzecznika należy dołączyć kopie dokumentów w sprawie ( ich rodzaj jest uzależniony od charakteru sprawy będącej przedmiotem wniosku) :
- dokument potwierdzający zawarcie umowy z przedsiębiorcą ( paragon, faktura, umowa) ,
- protokół reklamacyjny lub zgłoszenie reklamacyjne,
- odpowiedź przedsiębiorcy,
- opinię rzeczoznawcy,
- oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
- regulamin świadczenia usług,
- gwarancję ( dotyczy roszczeń z tytułu gwarancji),
- instrukcję obsługi oraz inne informacje o reklamowanym towarze,
- wszelką korespondencję prowadzoną w sprawie.

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński 09-100 Płońsk, Płocka 39, e-mail: urzad@powiat-plonski.pl
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-plonski.pl, adres  09-100 Płońsk ul. Płocka 39.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w celu realizacji zadań wynikających z art. 42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2018 r. , poz. 798 z późn.zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia.
  • Jeżeli Pani/Pan jest konsumentem, to odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty określone w przepisach prawa, a także przedsiębiorca, z którym Pani/Pan pozostaje w sporze.
  • Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, tj. w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5, 10 lat lub bezterminowo.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości  załatwienia sprawy przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Płońsku.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.
Powrót na początek strony